Naše usluge

Geodetski snimak

Geodetski situacijski nacrt je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu na temelju prethodno provedene geodetske izmjere na predmetnoj lokaciji. Izrađuje se u svrhu ishođenja uporabne dozvole tj. prilaže se zahtjevu za izdavanje Uvjerenja o uporabljivosti nadležnom uredu za urbanizam. Geodetski situacijski nacrt ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom.

Geodetski situacijski nacrt

Geodetski situacijski nacrt je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu na temelju prethodno provedene geodetske izmjere na predmetnoj lokaciji. Izrađuje se u svrhu ishođenja uporabne dozvole tj. prilaže se zahtjevu za izdavanje Uvjerenja o uporabljivosti nadležnom uredu za urbanizam. Geodetski situacijski nacrt ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom.

Posebna geodetska podloga

Posebna geodetska podloga je položajni i visinski prikaz terena u odgovarajućem mjerilu , sa preklopljenim ili uklopljenim dijelom katastarskog plana, Izrađuje se prije projektiranja što propisuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007), u svrhu određivanja veličine i oblika građevne čestice i kao podloga za izradu idejnog projekta.

Posebnom geodetskom podlogom izbjegavaju se greške u projektiranju na netočnim katastarskim kartama i problemi prilikom ishođenja uporabne dozvole koji su posljedica takvih grešaka.

Takva podloga izrađuje se na temelju prethodno provedene izmjere stvarnog stanja međa, terena i objekata na predmetnoj lokaciji.

Izrađena posebna geodetska podloga predaje se na pregled i ovjeru nadležnom Katastarskom uredu.

Iskolčenje objekata

Svrha iskolčenja je da se objekt sagradi na točno za to projektom predviđenom mjestu.

Objekti koji su sagrađeni na mjestima koja nisu predviđena građevinskom dozvolom, smatraju se nelegalnim. Moguće je da se novi objekt izgrađen bez iskolčenja nalazi na dijelu tuđe čestice što rezultira dugotrajnim i skupim sudskim sporovima i svađama sa susjedima.

Iskolčenje objekta i izrada elaborate iskolčenja zakonska je obaveza prije gradnje stambene ilil poslovne zgrade. Elaborat iskolčenja je dokument kojim se prikazuje na koji je način iskolčen objekt na građevinskom zemljištu.

Nakon ishođenja rješenja o uvjetima građenja ili građevinske dozvole, ovlašteni geodeta na temelju projektne dokumentacije iskolčava objekt na građevinskoj lokaciji, a zatim izrađuje elaborat iskolčenja bez kojeg se ne može prijaviti početak gradnje građevinskoj inspekciji.

Iskolčenje i obnova međa

U slučaju da vlasnik čestice ne zna gdje su međe, a iz nekih razloga (kupoprodaja…) je potrebno da se obnove, ovlašteni geodeta na temelju katastarskih podataka može te međe obnoviti na terenu.

Postupak je slijedeći:

Stranka obavještava susjede međaše i u dogovoru sa njima obilježava međne linije koje su poznate

Zatim slijedi geodetska izmjera nakon koje se obrađuju izmjereni podaci u uredu i uspoređuju sa dostupnim katastarskim podacima.

Zatim se iskolčavaju međe u prisustvu naručitelja i vlasnika susjednih parcela.

Identifikacije katastarskih čestica

U nekim slučajevima, zbog određenih razloga, predmetne čestice nisu evidentirane na katastru ni u gruntovnim knjigama, te je potrebno izvršiti identifikaciju istih, i ustanoviti sa kojim katastarskim i gruntovnim česticama su identične.

To se postiže uvidom u katastarsku i gruntovnu evidenciju, po potrebi sa kronološkom analizom za predmetnu česticu.

Ovlašteni geodet, nakon analize stanja, izrađuje geodetski elaborate identifikacije katastarskih čestica, kojim stranaka dokazuje svoja prava nad predmetnom česticom.

Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje vodova nužno je za održavanje i pronalaženje vodova, te planiranje i izvođenje radova u blizini tih vodova.

Geodetsko snimanje vodova je izmjera položaja lomnih točaka vodova, visinskih lomnih točaka vodova, križanja s ostalim vodovima i pripadajućih objekata.

Nakon izmjere izrađuje se Geodetski elaborat za katastar vodova koji sadrži skicu izmjere, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izgrađenog voda na kojem su prikazane izmjerene točke, kako su one spojene i nadmorske visine terena i voda, popis koordinata izmjerenih točaka, tehničko izvješće, i dr.

Geodetski elaborat snimanja vodova predaje se na pregled i ovjeru u nadležni Katastar vodova. U katastru vodova vode se podaci za vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže.

Praćenje pomaka građevine

Prilikom gradnje kompleksnih objekata i nakon njihove izgradnje postoji potreba za praćenje njihovih promjena u visinskom i položajnom smislu. Promjene se prate periodički, sastavlja se tehničko izvješće ovjereno od strane ovlaštenog inž. geodezije, na temelju čega se može procijeniti sigurnost uporabe opažanih objekata.

Usklađenje katastarskog i gruntovnog stanja

Zbog neprijavljivanja promjena na zemljištu u gruntovnici, postoje razlike u katastarskoj evidenciji i gruntovnim knjigama za pojedine čestice. Ako je to slučaj, vlasnik takove čestice neće moći prodati zemljište, neće moći ishoditi potrebne dozvole za gradnju, nećete moći provesti etažiranje…

Prvo je potrebno identificirati koja zemljišnoknjižna (gruntovna) čestica odgovara katastarskoj. Ako se razlikuje podatak o površini u katastru (posjedovni list) i gruntovnici (vlasnički list), tada je predmetna čestica neusklađena. U tom slučaju geodet može izraditi geodetski elaborat usklađenja katastarskog i gruntovnog stanja.

Ukoliko se kod usklađenja stanja upisuje neka zgrada u zemljišne knjige, potrebno je priložiti potvrdu o legalnosti tog objekta (građevinska dozvola, potvrda o izvedenom stanju …)

Upis objekta u katastar i zemljižnu knjigu

Vlasnik svake izgrađene nekretnine dužan je upisati objekt u katastar i zemljišnu knjigu. Objekti se upisuju na temelju izrađenog geodetskog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina od strane ovlaštene geodetske tvrtke.

Elaborat sadrži skicu izmjere, prijavne listove za katastar i zemljišnu knjigu, i dr. Izradi elaborate prethodi geodetska izmjera predmetnih građevina i međnih linija. Upisati se mogu samo oni objekti koji su legalni.

Prilikom predaje elaborate u nadležni katastarski ured, potrebno je priložiti i dokaze o legalnosti objekata koji se prijavljuju.

Nakon pregleda i provedbe elaborata u katastru, novonastalo stanje se evidentira u katastarskom operatu. Zatim Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja prijavni list za zemljišnu knjigu zemljišnoj knjizi (gruntovnici) gdje se evidentira promjena na predmetnim parcelama.

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je dioba ili spajanje katastarskih čestica. Parcelacija građevinskog zemljišta može se provesti samo ako je u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja.

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta provodi se na temelju Uvjerenja nadležnog ureda za graditeljstvo da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja.

Nakon provedene geodetske izmjere predmetnih čestica, uz prisustvo susjeda međaša, izrađuje se parcelacijski elaborat koji sadrži skicu izmjere, prijavne listove za katastar i zemljišnu knjigu, zapisnik o omeđenju i dr. izrađeni parcelacijski elaborat se predaje u nadležni Katastarski ured na pregled i ovjeru, nakon čega se novonastalo stanje evidentira u katastarskom operatu.

Prijavne listove za zemljišnu knjigu Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja zemljišnoj knjizi. Parcelacijski elaborat može biti izrađen u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica i za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja.

Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja može biti:

Parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja,

Parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije,

Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli,

Parcelacijski elaborat po rješenju o uvjetima građenja i

Parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice

Etažiranje

Etažiranje je postupak uspostavljanja etažnog vlasništva na nekoj nekretnini.

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, tavanskim prostorom) povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom, ili od prava građenja sa zgradom.

Etažiranjem se utvrđuje stvarni i ispravni omjer svakog suvlasnika u suvlasništvu nekretnine, čime se uspostavlja i pravedan odnos u sufinanciranju održavanja nekretnine (pričuva i sl.). nekretnina tj. objekt koji se etažira mora biti upisan u katastar i zemljišnu knjigu.

Za izradu elaborate etažiranja potrebno je pribaviti slijedeću dokumentaciju:

Građevinska dozvola ili potvrda o vremenu gradnje, kopija katastarskog plana i zemljišnoknjižni izvadak.

Nakon izrade elaborata etažiranja, stranka predaje na gruntovnicu. Prijedlog za uknjižbu sa elaboratom etažiranja i međuvlasničkim ugovorom (ili ugovorom o razvrgnuću zajednice, očitovanjem volje …), na osnovu čega će biti ispisan vlasnički list.

Zašto odabrati nas?

Više od 8 godina poslovanja i više od 200 uspješno odrađenih projekata od mjerenja, iskolčavanja građevina pa sve do izrade elaborata jamstvo su kako ćemo svakom poslu pristupiti adekvatno i odraditi ga na najvišoj mogućoj razini.

read more